MILLIONINVESTERING: Det samlede budget er på 1,5 million for en park ved Voer Ås udløb

For nylig blev det offentliggjort, at der i Danmark åbner to naturnationalparker i Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland på i alt 1.900 hektar.

I Voersaa går borgerforeningens formand Bjarke Laubek med lignende planer om pleje og genopretning af naturen, men dog på et noget mindre areal på 28 hektar - svarende til 40 fodboldbaner - med Voer Å´s udløb i nord til ca. 2 kilometer mod syd, der langs kysten omfatter rørskov, strandenge og strandoverdrev ved Kattegatkysten.

Takket være stor velvilje fra fem private lodsejere og Frederikshavn Kommune samt fonde, er det lykkedes at få grønt lys til etablering af naturprojektet, der skal komme den oprindelige fauna, insekter og dyreliv tilgode.

Det samlede budget lyder på 1,5 millioner kroner, hvoraf Den Danske Naturfond har ydet halvdelen.

Langs Voer Å´s sydside skal det gamle å-delta retableres med sænkning af et ca. 5.000 m2 stort areal til stort samme niveau som åens vandstand og etablering af ferskvandssøer og vandløb i rørskoven.

Når rørskoven er fuld udvokset, vil den være et af de største sammenhængende rørskovsområder i Østvendsyssel, hvor en række fuglearter vil slå sig ned og yngle.

Med en placering på trækfuglenes rute til og fra Sverige og Norge vil titusindvis af stære, vipstjerter og svaler benytte området som overnatningssted, vurderer Bjarke Laubek.

Græsningsmulighederne skal øges på strandengene ved, at der skal opsættes hegn på et større areal end hvor der i dag går limousinekvæg.

I områdets sydlige del, hvor de gamle indlandsklitter kan ses som forhøjninger i landskabet, trækkes et cirka 1 ha område ud af landbrugsdrift på arealet mellem klitterne og kysten. På arealet er udgravet tre små søer og grøften der skal sikre afvanding af kornmarken er flyttet knap 100 meter længere ud mod kysten, hvor den danner en ny afgrænsning af naturområdet mod syd.

Vandet til de nyetablerede vandhuller kommer fra de højere liggende trykvandspåvirkede kær og skal være hjemsted for padder og insekter. Det er entreprenør Bo Andersen der har forestået arbejdet med at udgrave søer og grøfter.

Allerede få uger efter, at vandhullerne er gravet ud, er der langs kanterne sort af haletudser, der er et bevis på, at der er mange frøer og tudser på vej til området.

Strandoverdrevene og kærpartierne længst mod vest har ikke været afgræsset i mere end 20 år og trænger til kraftig pleje. En stor del af arealerne er sidste år ryddet for trævækst og på den resterende del kommer en række lokale naturintresserede frivillige fra borgerforeningen, spejdere og skoleelever på arbejde, når de skal ud for at beskære pil og birk på arealerne med græs og fjerne noget af den højest voksende urtevegetation, alt sammen under hensyn til, at der opnås størst mulig biodiversitet.

Området udmærker sig ved, at der er et rigt og varieret planteliv, som vækstbetingelserne skal forbedres for.

I samarbejde med firmaet Poda-hegn bliver det ligeledes på delvis frivillig basis der skal rejses et ca. 4,5 kilometer hegn, der skal muliggøre, at der kan komme kvæg ind på arealet, når græsningen skal genindføres.

Under hensyntagen til ynglende fugle og den sårbare natur, er det målet, at det skal blive mere attraktivt at færdes i området. Tanken er dog, at det skal være i form af de naturoplevelser publikum kan få ”på afstand” med en forbedring af de eksisterende naturforhold, fortæller Bjarke Laubek.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...