I GANG: Der skal ryddes træer og buske på i alt 73 hektarer fra nu af og frem til april

Så går det igen løs med trærydninger på Grenen. Det oplyser skovfoged Karsten Frisk, der er projektleder for LIFE Rewetdune for Naturstyrelsen Vendsyssel.

I løbet af uge 7-8 er det planen at genoptage trærydningerne på Grenen. Rydningerne omfatter i alt ca. 73 hektarer fordelt på 2 typer rydning: 38 hektarer ryddes for buske og træer, dog med enkelte undtagelser, hvor der vokser eg. I et andet området på cirka 35 hektarer ryddes alle nåletræer, og løvtræet forbliver i langt overvejende grad urørt. Arealerne her skal henligge til naturlig udvikling af naturtypen ”Skovklit” med hjemmehørende træarter. Derfor vil genvækst af nåletræ blive fjernet. Arealerne er i størst omfang ejet af Frederikshavn Kommune, Forsvaret og enkelte private lodsejere. Alle lodsejere har indgået aftale om rydningerne, der er en integreret i det igangværende LIFE natur-genopretningsprojekt. Rydningerne adskiller sig fra den øvrige del af projektet på dén måde, at LIFE-projektet finansierer ansøgningen til Landdistriktspuljen under Miljø- og Fødevareministeriet. Landdistriktspuljen finansierer selve rydningerne og hegningen. Det er med andre ord en anden kasse, der betaler langt størsteparten af operationen. Det er nemlig sådan, at LIFE ikke medfinansierer, såfremt der findes anden finansieringskilde.

Når rydningerne er gennemført, skal der etableres en ca. 30 hektarer stor hegning, hvor der indsættes kvæg af Galloway-racen. De får den fremtidige, vigtige opgave at passe naturen og sørge for at holde ikke ønsket træopvækst i ave. Der vil indsat de nødvendige låger i hegnet, så folk stadig kan gå i området. Justeringer i trærydnings- og hegningskortene vil forekomme.

Hele processen med rydning og etablering af hegn forventes at være tilendebragt omkring slutningen af marts/begyndelsen af april.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...